Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy avseende integritet beskriver hur Spray Master AB, Org.nr 556731-6129, fabriksvägen 2, 186 34 Vallentuna, e-mail: info@spraymaster.se, (”Spray Master”,” vi”) samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter.

Spray Master är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

Vid e-postkonversation och vid kontakt med våra kunder och leverantörer samlar vi endast in personuppgifter som krävs för att fullgöra avtal, behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att upprätta kund- och leverantörsregister.

Personuppgifterna som vi avser att samla in och behandla från dig är:

 


Kategori av personuppgift Källa (Därifrån Spray Master AB mottagit uppgifterna)
Kontaktuppgifter (Namn, adress, e-postadress, telefonnummer)  Dig
Befattning Dig
Företag  Dig

 

Personuppgifterna som samlas in kommer att behandlas i följande syfte:

  • Att bemöta förfrågningar, hantera avtalsenligt krav och i tillämpliga fall kommer personuppgifterna att föras in i vårt kund- eller leverantörsregister.

Spray Master baserar behandlingen av dina personuppgifter följande grund:

Intresseavvägning / Berättigat intresse.

Utlämnade av personuppgifter
Spray Master AB kommer endast att tillhandahålla dina personuppgifter till följd av lag- och myndighetskrav.

Personuppgifterna behandlas endast inom EU/EES men ifall någon av Spray Masters biträden börjar behandla uppgifterna utanför EU/EES kommer Spray Master vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt och säkert sätt överföra personuppgifterna.

Behandlingstid
Spray Master AB kommer behandla personuppgifterna så länge ärendet behandlas eller så länge du är kontaktperson i vårt kund- eller leverantörsregister.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Spray Master tar informationssäkert på stort allvar för att du ska kunna känna dig trygg med behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas bakom flera lager av skydd och utav personal som är utbildad både inom hantering av personuppgifter och informationssäkerhet. Endast ett mycket begränsat antal personer har tillgång till dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Under hela behandlingstiden har du, den registrerade, följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång – du har rätten att begära en kopia av informationen vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse - du har rätten att få dina uppgifter rättade ifall uppgifterna vi har om dig är felaktig eller icke fullständiga.
  • Rätt till radering – under särskilda omständigheter kan du begära att vi raderar uppgifter vi har om dig.
  • Rätt till begränsning av behandling - under särskilda omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen.
  • Rätt till dataportabilitet – du har rätten att få dina personuppgifter skickade till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt till invändningar – du har rätt att motsätta dig särskilda typer av behandling.
  • Rätt till att framföra klagomål på behandlingen

 

Klagomål
I händelse att du skulle vilja framföra klagomål på hur dina personuppgifter hanteras av Spray Master eller dess biträden, har du rätten att framför klagomål direkt till tillsynsmyndigheten och den personuppgiftsansvarige.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndighet och Spray Master AB är:

 


Tillsynsmyndighet 
  Personuppgiftsansvarig
Datainspektionen       Spray Master AB
Telefon: 08-657 61 00 Tel. 08 505 133 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se E-post. Info@spraymaster.se
  Fabriksvägen 2
  186 34 Vallentuna