Ledningspolicy

Spray Master AB ska huvudsakligen verka inom den Nordiska marknaden genom försäljning av kemiska produkter avsedda för professionellt bruk inom produktområdena teknik, industri och fritid. Spray Master AB ska sälja och marknadsföra produkter av sådan kvalitet att våra kunders krav och förväntningar uppfylls. Våra kunder ska uppfatta Spray Master AB som ett företag som i jämförelse med konkurrenterna erbjuder produkter av hög kvalite och ligger i framkant när det gäller hållbarhet.

Våra produkter och vårt arbetssätt ska, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, utformas på ett resurssnålt och säkert sätt med minsta möjliga påverkan på människors hälsa och på den yttre miljön.

Genom att driva ett aktivt integrerat kvalitets- och miljöarbete åtar vi oss att följa ingångna avtal samt lagstiftning och andra branschspecifika krav som ställs på verksamheten och produkterna som vi erbjuder våra kunder. Vi ska genom engagerade och kvalificerade medarbetare, tillsammans med våra kunder och leverantörer, bedriva kvalitets- och miljöarbetet så att ständiga förbättringar uppnås.

Läs vår Code of Conduct här

Read our Code of Conduct here

Ledningsarbetets grundpelare
  • Ledningspolicyn ska utgöra grunden och ge förutsättningar för att fastställa och följa upp mål för ledningsarbete, här under kvalitets- och miljömål.
  • Vårt ledningsarbete ska redovisas öppet.
  • Våra kunders behov ska vara väl dokumenterade.
  • Vi ska erbjuda våra kunder produkter av hög kvalitet genom produkter som utvecklas med användaren, resultat, miljö och arbetsmiljö i fokus.
  • Vi ska utveckla miljöanpassade produkter av rätt kvalitet i enlighet med våra kunders önskemål samt gällande bransch- och lagstiftningskrav.
  • Våra produkter och tjänster ska distruberas på ett säkert och resurssnålt sätt, inom avtalad tid.
  • Våra kunder ska förses med korrekt information om leveranstider, nyheter, miljöanpassningar etc.
  • Vi ska ställa höga kvalitets- och miljökrav på våra underleverantörer.
  • Vi ska erbjuda våra medarbetare en stimulerande och säker arbetsmiljö.