ECO-POLICY

Spray Master sätter höga mål 
Arbetet för att minska den negativa inverkan på vår miljö är ständigt pågående och vi strävar kontinuerligt efter bland annat att fasa ut petrokemiska lösningsmedel och ersätta dessa med exempelvis förnyelsebar etanol, fasa ut fossila drivgaser (LPG) och ersätta dessa med green propellant eller komprimerade gaser som exempelvis Co2 (Kolsyra) samt minimera eller helt utesluta kemiska ämnen med skadlig inverkan på hälsa och/eller miljö. Läs mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans på vår hemsida under avsnittet kvalitet och miljö.

Utveckling  
Spray Master utvecklar alla produkter i egen regi, genom koncernens utvecklingsavdelning. Eco-märkta produkter utvecklas med utgångspunkt från miljö-, och hälsoaspekter med flera överordnade kravspecifikationer. Målbilden är tydlig för vår utvecklingsavdelning som jobbar tätt tillsammans med regulatoriavdelningen, som i sin tur utfärdar märkningsunderlag, säkerhetsdatablad och i slutändan är de som tillser att alla lagar, regler och förordningar följs.

Ecomärkning
Eco-märkta produkter lever alla upp till bolagets samtliga egna allmänna kravspecifikationer, men har också en eller flera produktspecifika egenskaper som medför en minskad negativ inverkan på hälsa och/eller miljö.

ECO-POLICY

Spray Master sätter höga mål 
Arbetet för att minska den negativa inverkan på vår miljö är ständigt pågående och vi strävar kontinuerligt efter bland annat att fasa ut petrokemiska lösningsmedel och ersätta dessa med exempelvis förnyelsebar etanol, fasa ut fossila drivgaser (LPG) och ersätta dessa med green propellant eller komprimerade gaser som exempelvis Co2 (Kolsyra) samt minimera eller helt utesluta kemiska ämnen med skadlig inverkan på hälsa och/eller miljö. Läs mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans på vår hemsida under avsnittet kvalitet och miljö.

Utveckling  
Spray Master utvecklar alla produkter i egen regi, genom koncernens utvecklingsavdelning. Eco-märkta produkter utvecklas med utgångspunkt från miljö-, och hälsoaspekter med flera överordnade kravspecifikationer. Målbilden är tydlig för vår utvecklingsavdelning som jobbar tätt tillsammans med regulatoriavdelningen, som i sin tur utfärdar märkningsunderlag, säkerhetsdatablad och i slutändan är de som tillser att alla lagar, regler och förordningar följs.

Ecomärkning
Eco-märkta produkter lever alla upp till bolagets samtliga egna allmänna kravspecifikationer, men har också en eller flera produktspecifika egenskaper som medför en minskad negativ inverkan på hälsa och/eller miljö.

Spray Masters allmänna Eco-kriterier:

 • Registrerad och/eller bedömd i BvB, Basta eller SundaHus. (Andra kan produktspecifikt förekomma)
 • Minskat långsiktigt bidrag till växthuseffekten, direkt eller genom massbalansprincipen.
 • B-förpackning av återvunnet papper.

Produktspecifika egenskaper:

 • Helt eller till större del biologiskt nedbrytbar.
 • Huvudbeståndsdel av förnyelsebart ursprung.
 • Reducerad mängd hälso-, och eller miljöfarligt klassad råvara, genom detta en lägre negativ inverkan på hälsa och/eller miljö än jämförbar produkt.
 • Låg negativ inverkan på hälsa och/eller miljö och ett bra produktval
  -Kan motsvaras av liknande produkter i andra fabrikat.

Ovan är exempel på produktspecifika egenskaper och det finns ett flertal andra. Dessa tydliggörs i produkt-texter samt i tekniska datablad för berörda produkter. I övrigt hänvisar vi till respektive säkerhetsdatablad för berörd produkt. 

Spray Masters allmänna Eco-kriterier:

 • Registrerad och/eller bedömd i BvB, Basta eller SundaHus. (Andra kan produktspecifikt förekomma)
 • Minskat långsiktigt bidrag till växthuseffekten, direkt eller genom massbalansprincipen.
 • B-förpackning av återvunnet papper.

Produktspecifika egenskaper:

 • Helt eller till större del biologiskt nedbrytbar.
 • Huvudbeståndsdel av förnyelsebart ursprung.
 • Reducerad mängd hälso-, och eller miljöfarligt klassad råvara, genom detta en lägre negativ inverkan på hälsa och/eller miljö än jämförbar produkt.
 • Låg negativ inverkan på hälsa och/eller miljö och ett bra produktval
  -Kan motsvaras av liknande produkter i andra fabrikat.

Ovan är exempel på produktspecifika egenskaper och det finns ett flertal andra. Dessa tydliggörs i produkt-texter samt i tekniska datablad för berörda produkter. I övrigt hänvisar vi till respektive säkerhetsdatablad för berörd produkt. 

GREEN PROPELLANT BY MASS BALANCE

Green Propellant tillverkas från förnyelsebara källor och köps in på olika sätt beroende på typ av drivgas. DME köps in via certifikat utfärdat av ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Gasol köps in som från Energimyndigheten en bio-klassad produkt. 

Genom massbalansprincipen säkerställs det att motsvarande mängd drivgas i våra produkter framställs av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40–90%.

Spårbarhet från inköp till slutprodukt finns för varje produkt märkt med Green Propellant.

GREEN PROPELLANT BY MASS BALANCE

Green Propellant tillverkas från förnyelsebara källor och köps in på olika sätt beroende på typ av drivgas. DME köps in via certifikat utfärdat av ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Gasol köps in som från Energimyndigheten en bio-klassad produkt. 

Genom massbalansprincipen säkerställs det att motsvarande mängd drivgas i våra produkter framställs av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40–90%.

Spårbarhet från inköp till slutprodukt finns för varje produkt märkt med Green Propellant.

100% FERMENTERAD ETANOL FRÅN FÖRNYELSEBART URSPRUNG

Etanol är det kemiska namnet på alkohol. Den etanol Spray Master använder sig av har sitt ursprung från jordbruket och är därmed en 100 % naturlig råvara. Den fermenterade etanolen bidrar genom detta till lägre långsiktigt CO2-utsläpp i jämförelse med etanol av fossilt ursprung och andra fossila lösningsmedel.

Etanol är också vattenlösligt och med få kända negativa hälsoaspekter vid hudkontakt. I de fall man ersätter petrokemiska lösningsmedel med etanol av förnyelsebart ursprung, bidrar man därför till en minskad negativ inverkan på både hälsa och miljö.

100% FERMENTERAD ETANOL FRÅN FÖRNYELSEBART URSPRUNG

Etanol är det kemiska namnet på alkohol. Den etanol Spray Master använder sig av har sitt ursprung från jordbruket och är därmed en 100 % naturlig råvara. Den fermenterade etanolen bidrar genom detta till lägre långsiktigt CO2-utsläpp i jämförelse med etanol av fossilt ursprung och andra fossila lösningsmedel.

Etanol är också vattenlösligt och med få kända negativa hälsoaspekter vid hudkontakt. I de fall man ersätter petrokemiska lösningsmedel med etanol av förnyelsebart ursprung, bidrar man därför till en minskad negativ inverkan på både hälsa och miljö.

ANSVAR

Huvudansvaret för Spray Masters miljöarbete vilar på ledningen. Det ingår i deras ansvar att se till att riktlinjerna följs och är kända av alla medarbetare. Ansvaret för miljön kan under vissa förutsättningar delegeras till produktionschef och för den inre miljön även till arbetsledare. Alla anställda skall dock känna ett personligt ansvar för hälsa och miljö och noggrant följa instruktioner och anvisningar. Ett gott arbete med miljön kräver kunskap. Ledningen har ansvaret för att deras medarbetare har tillräcklig kunskap för att kunna genomföra sitt arbete bra och säkert. Anställda på Spray Master bör också uppmuntras till att i det dagliga arbetet beakta miljöaspekterna och påpeka eventuella risker för hälsa och miljö till närmaste chef. Ansvar, delegering och kontaktpersoner i olika miljöfrågor skall finnas klart definierade. Ledningen har ansvar för att etablera och upprätthålla goda relationer med myndigheter och deras handläggare såväl vid tillståndsärenden som vid löpande kontakter. Ledningen har även ansvar för att följa den tekniska utvecklingen inom miljöområdet och den forskning och utveckling som sker.

ANSVAR

Huvudansvaret för Spray Masters miljöarbete vilar på ledningen. Det ingår i deras ansvar att se till att riktlinjerna följs och är kända av alla medarbetare. Ansvaret för miljön kan under vissa förutsättningar delegeras till produktionschef och för den inre miljön även till arbetsledare. Alla anställda skall dock känna ett personligt ansvar för hälsa och miljö och noggrant följa instruktioner och anvisningar. Ett gott arbete med miljön kräver kunskap. Ledningen har ansvaret för att deras medarbetare har tillräcklig kunskap för att kunna genomföra sitt arbete bra och säkert. Anställda på Spray Master bör också uppmuntras till att i det dagliga arbetet beakta miljöaspekterna och påpeka eventuella risker för hälsa och miljö till närmaste chef. Ansvar, delegering och kontaktpersoner i olika miljöfrågor skall finnas klart definierade. Ledningen har ansvar för att etablera och upprätthålla goda relationer med myndigheter och deras handläggare såväl vid tillståndsärenden som vid löpande kontakter. Ledningen har även ansvar för att följa den tekniska utvecklingen inom miljöområdet och den forskning och utveckling som sker.

INVESTERINGAR

Vid investeringsbeslut skall miljöaspekterna beaktas. Nya tillverkningsprocesser och produkter som är mer miljöanpassade skall föredras framför konventionella metoder och produkter. Dessa beslut bör fattas med så lång framförhållning som möjligt.

INVESTERINGAR

Vid investeringsbeslut skall miljöaspekterna beaktas. Nya tillverkningsprocesser och produkter som är mer miljöanpassade skall föredras framför konventionella metoder och produkter. Dessa beslut bör fattas med så lång framförhållning som möjligt.

FRAMTIDEN

Spray Master skall tidigt kunna avläsa de svängningar som sker inom miljöområdet både vad gäller lagstiftning och opinionsläge. Detta förutsätter god kommunikation mellan oss och vår omvärld och ställer också krav på att vi internt diskuterar miljöfrågor öppet. Miljömedvetandet växer, vilket avspeglas i lagstiftningen och allmänhetens inställning till miljöfrågor. De företag som förmår uppfatta sina kunders signaler, och visar dem nya alternativ på ett tidigt stadium, kommer att kunna utnyttja detta kommersiellt i framtiden.

FRAMTIDEN

Spray Master skall tidigt kunna avläsa de svängningar som sker inom miljöområdet både vad gäller lagstiftning och opinionsläge. Detta förutsätter god kommunikation mellan oss och vår omvärld och ställer också krav på att vi internt diskuterar miljöfrågor öppet. Miljömedvetandet växer, vilket avspeglas i lagstiftningen och allmänhetens inställning till miljöfrågor. De företag som förmår uppfatta sina kunders signaler, och visar dem nya alternativ på ett tidigt stadium, kommer att kunna utnyttja detta kommersiellt i framtiden.